Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Bùi Ngọc Toàn (1999)

 • Electronic Resources; Đi sâu nghiên cứu về Quốc hội Liên bang Đức: là cơ quan Hiến pháp duy nhất ở cấp Liên bang, được nhân dân thừa nhận thông qua bầu cử trực tiếp. Kể từ khi thành lập ngày 23/5/1949, Quốc hội Liên bang Đức đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng của nền dân chủ nghị viện vững chắc trong sự tín nhiệm cao của nhân dân.

 • 2010


 • Trần Thị Hạnh Dung (2010)

 • Khái niệm về đại diện -- Chức năng đại diện của Quốc hội -- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng đại diện của Quốc hội: Các đại diện phải được bầu trực tiếp, tự do, bình đẳng thông qua bầu cử phổ thông và bỏ phiếu kín; Nhiệm kỳ của các đại diện không nên quá dài; Tần suất hoạt động của Quốc hội; Các đại diện phải chuyên trách và luôn tiếp xúc với cử tri; Sự trung...

 • 1999


 • Nguyễn Quang Minh (1999)

 • Lý giải sự cần thiết phải lập chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về chương trình xây dựng pháp luật: định nghĩa, đặc điểm, phân loại, nội dung và hình thức, quy trình...Trình bày thực trạng việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian vừa qua. Đề xuất một số kiến nghị về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng pháp...

 • 2007


 • Phạm Duy Nghĩa (2007)

 • Danh có chính, ngôn mới thuận: Bầu cử làm cho chính quyền hợp pháp. Từ ủy nhiệm quyền dân nghĩ về vai trò nghị viện. Từ đại biểu chuyên trách tới nghị sỹ chuyên nghiệp