Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Trần Hồng Nguyên (2006)

 • Khái niệm chất lượng hoạt động lập pháp của quốc hội -- Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội: Luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành phải phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội, văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán của dân tộc; Luật, pháp lệnh được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; Luật, pháp lệnh, nghị quyết được...

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (1996)

 • Cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp các bài nói, bài viết, các điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ 1945 đến 1969. Đây là một tài liệu quý có giá trị lý luận và chi đạo thực tiễn cũng như có giá trị lịch sử trong việc nghiên cứu tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Inter-Parliamentary Union(IPU), UNDP (2018)

 • Tài liệu là bản dịch không chính thức của chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Bản dịch có chữ ký của Tổng thư ký IPU và Chủ tịch IPU. Là bộ công cụ tự đánh giá của các quốc hội các nước và các thành viên của mình đánh giá sự sẵn sàng tham gia vào việc thực hiện 17 Mục tiêu phát tiêu phát triển bền vững (SDGs); xác định...

 • Bài trích


 • La Thị Quế (2018-06)

 • Trong thiết chế quyền lực nhà nước thì quyền lực tư pháp luôn gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của công dân qua hoạt động trọng tâm là xét xử. Thực tế tố tụng tư pháp những năm qua cho thấy đã xảy ra không ít vụ án oan sai nghiêm trọng, tình trạng khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn diễn biến phức tạp... Vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát quyền tư pháp có ý nghĩa...