Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phùng Văn Hùng (-)

 • Luật Tổ chức Quốc hiện hành không chứa các điều khoản qui định về cơ quan giúp việc Văn phòng Quốc hội. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hộ được điều chỉnh bằng Nghị quyết 417do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 ban hành năm 2003 và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 bổ sung, sửa đồi tại Nghị quyết 618 năm 2013.

 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội (2004)

 • Trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề đổi mới quy trình lập pháp; giới thiệu một cách toàn diện quy trình lập pháp qua các thời kỳ, phân tích nội dung đổi mới quy trình lập pháp gắn liền với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, phương thức hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; trong đó đặc biệt chú ý đến vi...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Highchu Yoichi (2018-01)

 • Bài viết trả lời cho câu hỏi "Quốc hội là gì" qua việc xem xét vấn đề này từ góc độ "Nhà nước cộng hòa và Quốc hội". Từ ví dụ lịch sử của nước Anh, Nhật Bản và Việt Nam...

 • 2014


 • Bùi Ngọc Thanh (2014)

 • Với tính cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, thể hiện bản chất dân chủ của một Nhà nước, Quốc hội luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối...

 • 2014


 • Trần Văn Thuân (2014)

 • Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta. Có thể có những quan niệm khác nhau về những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, song, đặt trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta phù&...

 • 1997


 • Nguyễn Quang Minh (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • -


 • Hoàng Văn Tú (2014)

 • Phân tích lý do để KTNN là một thiết chế cần ghi nhận trong Hiến pháp. Trình bày các khía cạnh thể hiện mối quan hệ giữa Quốc hội và KTNN trong Hiến pháp 2013 : trong việc thành lập KTNN, trong việc giám sát KTNN. Đề cập nội dung thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về KTNN