Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Nguyễn Hoài Nam (2000)

 • Electronic Resources; Hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – một trong những phương thức giám sát của Quốc hội – Đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Các hình thức giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Một số kiến nghị về hoạt động giá...

 • 2006


 • Phạm Đức Bảo (2006)

 • Nhuững định hướng lớn trong việc thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong bối cảnh hiện nay -- Đổi mới phương thức và nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội: Còn tình trạng Đảng lãnh đạo bằng phương thức trực tiếp cho ý kiến cụ thể đối với Đảng đoàn Quốc hội về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội bằng ...

 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (1998)

 • Để thực hiện tốt quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoat động nhà nước, Quốc hội cần khẩn trương xây dựng cơ chế giám sát có hiệu lực và hiệu quả. Quốc hội phải có chương trình giám sát trong cả nhiệm kỳ, hàng năm. Đồng thời đổi mới việc xem xét báo cáo, trả lời chất vấn của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao

 • Tạp chí


 • Phạm Thị Tình (1997)

 • Chế độ Đại biểu quốc hội theo Hiến pháp 1992 được Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 1992 cụ thể hoá như sau: Trong tổ chức của hoạt động Quốc hội có một tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách do Quốc hội quy định. Tuy nhiên việc bố trí đại biểu chuyên trách ở một số đoàn đại biểu chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để đại biểu phát huy hế...

 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2016)

 • Bài viết đề cập đến hoạt động lập pháp của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đặt ra những đòi hỏi nặng nề và bức thiết hơn so với những năm trước đây và những thành tựu, hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, đưa ra một số kiến nghị.