Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2011


  • Cao Việt Thắng (2011)

  • Trình bày về thành phần đại biểu để ứng cử vào cơ quan lập pháp, vấn đề kiêm nhiệm tại cơ quan lập pháp và vấn đề sử dụng những người vừa tham giatrong hành pháp, lập pháp. Từ một số phương diện tiếp cận đối với Quốc hội ở nước ta, có thể thấy rằng muốn xây dựng được một Quốc hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo tinh thần Nhà nước pháp quyền, cần phải thực hiện&#...