Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Phạm Ngọc Thiện (2006)

  • Bài viết dẫn chiếu các quy định hiện hành về việc Quốc hội bầu các thành viên Ủy ban và khẳng định theo xu hướng hội nhập và qua nghiên cứu nghị viện nhiều nước trên thế giới thì thấy hầu hết nghị viện các nước không có Ủy ban thường vụ Quốc hội. Do vậy Nghị viện các nước đều thành lập ra các ủy ban và bầu thành viên các ủy ban,cần giữ những quy định hiện hành tại Luật Tổ&#x...

  • Báo cáo


  • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-04)

  • Tài liệu dưới đây được biên soạn dựa vào kết quả khảo sát, theo quyết định của Hiệp hội Tổng thư ký các Nghị viện họp cuối năm1998 tại Matxcơva nhằm tìm ra một số đặc điểm chung, cho dù có sự khác biệt lớn về hệ thống chính trị và thể chế giữa các quốc gia. Điều này sẽ giúp chúng ta nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm và chức năng của Tổng thư ký trong các tổ chức nghị viện.