Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Thanh Hà (2020-07)

 • Trên cơ sở nhận diện một số bất cập trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian vừa qua, bài viết đưa ra 9 nội dung đóng góp ý kiến cho Dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng, nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Vũ Tiến Thản (2020-10)

 • Kết quả thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội được thể hiện bằng tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, thế nào là hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; hiệu lực, hiệu quả được xác định như thế nào. Bên cạnh đó, những yếu tố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội gồm những yếu tố nào; tầm quan trọng của từng yếu tố ra sao; ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đinh Thị Cẩm Hà (2018-08-22)

 • Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước là một vấn đề rất quan trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Phân định thẩm quyền chính xác một mặt tạo cho các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc tiến hành các hoạt động và cũng là cơ sở để kiểm soát hiệu quả việc thực thi thẩm quyền của các cơ quan. Bài viết tập trung đánh giá về việc phân định thẩm quyền cho&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2021-02)

 • Để góp phần giúp đại biểu Quốc hội nhìn lại hoạt động của Quốc hội gần 5 năm qua và thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, tiếp thu những góp ý của bạn đọc về 4 số đầu tiên của ấn phẩm Thông tin tham khảo, Thư viện Quốc hội tổ chức biên soạn và phát hành Thông tin tham khảo số 01/2021 về một số nét trong hoạt động của Quốc hội Khóa XIV. Ấn phẩm số 1...

 • Bài trích


 • Trương Thị Minh Thùy (2019-10)

 • Bài viết phân tích và chỉ ra các bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, bao gồm: khái niệm, đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ trên phiếu tín nhiệm, những trường hợp phiếu không hợp lệ, hệ quả của lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở đó, bài viết đ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021-06)

 • Bản tóm tắt kết quả đề tài đề cập đến các nội dung như: khái niệm Quốc hội điện tử; sự cần thiết của việc xây dựng Quốc hội điện tử ở nước ta; thực trạng ứng dụng CNTT ở Quốc hội, xây dựng và thực hiện Quốc hội điện tử Việt Nam. Đề xuất cần sớm nghiên cứu, xây dựng đề án, chiến lược phát triển Quốc hội điện tử; cần triển khai các mục tiêu ưu tiên, bảo đảm lộ trình; các m...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2021-07)

 • Ấn phẩm tập trung giới thiệu một số nội dung về: Chuyển đổi số ở Việt Nam và một số yêu cầu về hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật; Thời cơ và thách thức đặt ra đối với Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; Đổi mới tư duy lập pháp và vai trò của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số; Chính sách, vấn đề về sở hữu trí tuệ, chiến lược phát ...