Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Chiến lược IPU 2017-2021, được soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Nghị viện thành viên IPU, đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phác thảo các hành động cần được thực hiện bởi cộng đồng IPU để đạt được chương trình nghị sự của mình và hai mục tiêu bao trùm là xây dựng các nghị viện dân chủ, mạnh mẽ và huy động chúng xung quanh chương trình phát triển toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo phản ánh những tắc động, ảnh hưởng của IPU trong các chiến lược, mục tiêu đã được đề ra trước đó. Báo cáo gồm các bài viết, hình ảnh, các bài phân tích nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về các hoạt động mà chính phủ các nước đã thực hiện trong suốt một năm vừa qua. Trong phần cuối, báo cáo cũng mô phỏng lại các lĩnh vực như về tài chính, đưa ra danh sách các thành viên....<...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2019)

 • Báo cáo tóm tắt các thông tin ngắn gọn về Liên minh nghị viện thế giới, theo đó IPU là tổ chức bao gồm các chính phủ trên thế giới duy nhất. IPU tạo điều kiện thuận lợi giúp các chính phủ về mặt ngoại giao và tăng cường thúc đẩy hơn nữa tính dân chủ.

 • Báo cáo


 • Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (2014-09-20)

 • Báo cáo tập trung phân tích đối thoại giữa các Nghị viện các nước Đông Nam Á tại Lào về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự