Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1979-10-02)

 • Cuộc họp hội đồng nghị viện lần thứ 2 được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 1979, theo thỏa thuận tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 26 - 28 tháng 9 năm 1978 và để phù hợp với các quy định của AIPO (tổ chức liên nghị viện ASEAN).

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1983-04-09)

 • Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được trong suốt kỳ họp lần thứ 4 của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia và để tuân theo các quy định của AIPO, Hội nghị lần thứ 5 của Tổ chức liên nghị viện chính phủ ASEAN đã được tổ chức tại Philippines và 5-9 tháng 4, 1983.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1984-10-06)

 • Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được trong suốt hội nghị lần thứ sáu của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Singapore và tuân theo các quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ bảy đã được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan tại khách sạn Dusit Thani từ ngày 2-6 tháng 10, 1984.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1983-10-07)

 • Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị lần thứ 5 của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Malina, Philippines và để tuân theo những quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ sáu đã được tổ chức tại Singapore ở khách sạn Hyatt Regency, từ ngày 5-7 tháng 10, 1983.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1988-01-30)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ chín và hội nghị nghị viện lần thứ chín của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, 1988, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức đã diễn ra tại Jakarta, Inđonesia và tuân theo những quy định của AIPO đã được đưa ra tại cuộc họp nghị viện lần thứ ba được tổ chức tại Manila vào năm 1977.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1985-09-29)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ tám và Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Jakarta, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được ở Băng Cốc, Thái Lan và tuân theo các quy định của AIPO đã được đưa ra bởi cuộc họp nghị viện ASEAN ở Manila vào năm 1977.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1981-08-28)

 • Cuộc họp ủy ban lần thứ tư của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại thành phố của Kuantan, Malaysia, từ 24-28 tháng 8, 1981, tuân theo các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị lần thứ ba của Tổ chức diễn ra tại Jakarta, In Đô và để tuân theo những quy định của AIPO (Tổ chức liên nghị viện ASEAN).

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1990-09-15)

 • Cuộc họp ủy ban và hội nghị lần thứ mười môt của tổ chức liên nghị viện chính phủ được tổ chức tại Singapore từ ngày 10-15 tháng 9, 1990, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị lần thứ mười của Tổ chức đã diễn ra tại Manila, Philippines vào năm 1989 và tuân theo các quy định của AIPO.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1991-11-23)

 • Theo quyết định của Hội nghị lần thứ mười một của tổ chức liên nghị viện ASEAN đã diễn ra tại Singapore từ 10-15 tháng 9, 1990 và theo các quy định của Tổ chức liên nghị viện ASEAN, Hội nghị lần thứ mười hai đã được tổ chức tại khách sạn Dusit Thani, Băng Côc, Thái Lan từ ngày 18-23 tháng 11, năm 1991.

 • Báo cáo


 • Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN (1992-09-26)

 • Tuân theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ mười hai của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Băng Cốc từ ngày 18-23 tháng 11, 1991 và theo quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ mười ba đã được tổ chức tại Jakarta từ ngày 21-26 tháng 9, 1992.