Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội : [1696]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1696
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-04)

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề còn vướng mắc trong nhận thức về thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam với mong muốn cùng bàn luận nhằm tìm ra chân lý.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-08-11)

 • Bài viết cô đúc 6 nhóm quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; 6 yêu cầu và 8 nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-07-26)

 • Bài viết phân tích tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động lập pháp ở nước ta và đề xuất một số gợi ý nhằm biến chuyển đổi số thành lợi thế, tiện ích cho công tác lập pháp của người đại biểu.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021-05)

 • Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1696