Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Thông tin chuyên đề; Bản thông tin


  • Ths. Dương Thị Bình (-)

  • Trình bày quyền tiếp cận thông tin trong hệ thống pháp luật nước ta, việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin và thực trạng thi hành và đưa ra một số kiến nghị giải pháp.

  • Thông tin chuyên đề


  • PGS.TS Thái Vĩnh Thắng (-)

  • Quyền tiếp cận thông tin chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện các quyền con người và quyền công dân. Trong thời đại hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, quyền tiếp cận thông tin đã và đang trở nên một quyền cơ bản và là một trong những quyền quan trọng nhất của con người và công dân.

  • Bản thông tin


  • PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (-)

  • Bài viết góp phần nhìn nhận về nhu cầu, giới hạn và những tác động khả dĩ có được của dự luật về tự do thông tin từ góc độ bảo vệ dân quyền.