Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 8-2009


  • Nguyễn Thị Thu Vân; Đinh Văn Minh; Hoàng Ngọc Giao; Trần Văn Sơn; Nguyễn Văn Kim; Nguyễn Thị Hạnh (2009)

  • Báo cáo này tóm tắt những kết quả quan trọng của dự án nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn bản chất của khiếu nại hành chính ở Việt Nam, cơ cấu giải quyết khiếu nại hành chính hiện thời, và cách thức cải thiện cơ cấu đó.

  • -


  • Mai Thanh Hiếu (2006)

  • Bổ sung thẩm quyền là một trong những nguyên tắc quan trọng của Quy chế Rome, đặt cơ sở cho toàn bộ cấu trúc hoạt động của tòa án hình sự quốc tế. Nguyên tắc bổ sung nhấn mạnh vai trò của tòa án quốc gia. Tòa án hình sự quốc tế chỉ thực hiện thẩm quyền trong những trường hợp đặc biệt, khi tòa án quốc gia không muốn hoặc không có khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự người ph...