Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Phạm Văn Hùng (2014)

  • Khái quát về Tòa án- cơ quan thực hành quyền tư pháp, thành công lớn của các nhà lập hiến. Trình bày nội dung chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự : bảo đảm sự đúng đắn trong việc bắt người; bảo đảm không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình... Phân tích ý nghĩa của chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự trong Hiến pháp 2013  • Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, VPQH (2014)

  • Nội dung báo cáo đề cập đến 3 vấn đề cơ bản: (i) Khái niệm về hộ tịch và ý nghĩa của hoạt động quản lý hộ tịch ở một số nước trên thế giới; (ii) Một số mô hình quản lý hộ tịch phổ biến ở các nước trên thế giới; và (iii) Một số yêu cầu đặt ra đối với hoạt