Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Trần Ngọc Đường (2014)

 • Để bàn về việc đổi mới Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp đang tiến hành ở nước ta, trước hết phải xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của các bản Hiến pháp, nhất là bản Hiến pháp đã được Quốc hội vừa mới thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Trên cơ sở đó, mới bàn về mô&...

 • -


 • Nguyễn Hải Ninh (2008)

 • Quan niệm về tư pháp và vị trí của quyền tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước. Mục đích, cách thức và nội dung cải cách tư pháp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tư pháp có liên quan

 • -


 • Nguyễn Ngọc Chí (2010)

 • Về các đặc điểm của mô hình tố tụng, tranh tố tụng. So sánh mô hình tố tụng tranh tố tụng với mô hình tố tụng thẩm vấn. Đặc điểm mô hình tố tụng hình sự ở Việt Nam. Lựa chọn mô hình tố tụng hình sự ở Việt Nam. Sự sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự trên cơ sở lựa chọn mô hình tổ tụng hình sự tranh tụng thẩm vấn.

 • Bản thông tin


 • Nguyễn Ngọc Chí (2008)

 • Để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án hình sự trong điều kiện thực hiện cải cách tư pháp, sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS), tác giả nghiên cứu các quy định của BLTTHS 2003 hiện hành về những nguyên tắc cơ bản để trên cơ sở đó làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản này của BLTTHS.