Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1993


 • Nguyễn Trung Tín (1993)

 • Sự phát triển tư pháp quốc tế của Việt Nam thực sự có chỉ từ khi nước ta thực hiện chính sách ngoại giao mở rộng. Một số vấn đề pháp luật xung đột của tư pháp quốc tế đã được giải quyết trong pháp luật nước ta mặc dù chưa đầy đủ và đồng thời. Điều này thể hiện rõ trong các lĩnh vực: Quyền sở hữu -- Hợp đồng về thương mại, đấu thầu, giao thông và họat động bảo hiểm kinh d...

 • 1995


 • Nguyễn Trung Tín (1995)

 • Tư pháp quốc tế chỉ thực sự phát triển khi có các quan hệ dân sự có nhân tố nước ngoài phát triển (đặc biệt là quan hệ thương mại) và có sự phát triển của khoa học về tư pháp quốc tế. Điều này được thể hiện rõ trong sự hình thành và phát triển tư pháp quốc tế ở Italia- xử sở đầu tiên của sự phát triển tư pháp quốc tế trên thế giới.

 • 2000


 • Nguyễn Trung Tín (2000)

 • Electronic Resources; Trình bày và phân tích 5 điều kiện công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài: điều kiện về thỏa thuận trọng tài; điều kiện để từ chối và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là việc chọn trọng tài viên; điều kiện để từ chối công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là trường hợp định của trọng tài vượt ra ngoài khuôn khổ đơ...

 • 2007


 • Nguyễn Trung Tín (2007)

 • Việc áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp mang tính chất dân sự nói chung và các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại nói riêng là vấn đề đặt ra không chỉ đối với trọng tài mà còn đối với cả tòa án. Song vấn đề đặt ra là áp dụng pháp luật ở đây là áp dụng các quy định pháp luật cụ thể nào? Do vậy, để đưa ra quyết định về việc đối với một trường hợp ...