Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 8-2009


  • Nguyễn Thị Thu Vân; Đinh Văn Minh; Hoàng Ngọc Giao; Trần Văn Sơn; Nguyễn Văn Kim; Nguyễn Thị Hạnh (2009)

  • Báo cáo này tóm tắt những kết quả quan trọng của dự án nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn bản chất của khiếu nại hành chính ở Việt Nam, cơ cấu giải quyết khiếu nại hành chính hiện thời, và cách thức cải thiện cơ cấu đó.

  • 2014


  • Phạm Xuân Khoa (2014)

  • Qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn chúng tôi thấy rằng, tính độc lập của Kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn; những bất cập của Bộ luật tố tụng hình sự về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên và đề xuất hướng sửa đổi cho phù hợp

  • -


  • Nguyễn Hải Ninh (2008)

  • Quan niệm về tư pháp và vị trí của quyền tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước. Mục đích, cách thức và nội dung cải cách tư pháp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tư pháp có liên quan