Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Bình (2004)

  • Bài viết đề cập đến chế định giám đốc thẩm dân sự: (1) Về quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. (2) Về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. (3) Về thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. (4) Về phạm vi xét xử giám đốc thẩm.