Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Đinh Thị Mai Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: (1) Về phạm vi điều chỉnh. (2) Về cách sử dụng thuật ngữ trong Dự thảo. (3) Về thẩm quyền xét xử của tòa án.

 • Tạp chí


 • Trần Văn Trung (2004)

 • Bài viết đề cập đến thẩm quyền khởi tố các vụ án dân sự của viện kiểm sát nhân dân trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, tập trung vào hai vấn đề chính là có nên quy định thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự cho viện kiểm sát không và nếu có thì nên quy định viện kiểm sát có thể khởi tố vụ án dân sự trong trường hợp nào?

 • Tạp chí


 • Trần Phương Thảo (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến liên quan đến vấn đề kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, bao gồm: (1) Đối tượng của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. (2) Về thời hạn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. (3) Về thời hạn kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm dân sự của viện kiểm sát. (4) Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị quá hạn. (5) Hậu&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2004)

 • Bài viết đê cập đến một số vấn đề về phiên tòa sơ thẩm: (1) Sự tham gia tố tụng tại phiên tòa của Viện kiểm sát nhân dân.(2) Về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. (3) Về phát biểu của kiểm sát viên. (4) Thời gian nghị án.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Bình (2004)

 • Bài viết đề cập đến chế định giám đốc thẩm dân sự: (1) Về quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. (2) Về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. (3) Về thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. (4) Về phạm vi xét xử giám đốc thẩm.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2004)

 • Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là những chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Bài viết đề cập đến một số ý kiến trao đổi về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Sơn (2004)

 • Bài viến đề cập đến vấn đề hực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát, bao gồm: (1) Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự. (2) Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự. (3) Mối quan hệ giữa thực hành qu...