Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Chuyên đề tập trung vào thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạngquy định về thẩm quyền chung của Tòa án nhân dân trong Luật tố tụng hành chính hiện hành và thực tiễn phân định thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện với thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Từ đó, trên cơ sở các quan điểm định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa ra&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng hình sự trong tình hình hiện nay không chỉ nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm mà còn nhằm thực hiện yêu cầu cải cách Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lực cải cách tư pháp đến năm 2020. Tinh thần&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Tìm hiều về nhân chứng và vai trò của nhân chứng trong tố tụng hình sự; Những tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật về bảo vệ người làm chứng ở Việt Nam hiện nay. Những tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ người làm chứng; Giải pháp xây dựng, ban hành đạo luật riêng về bảo vệ nhân chứng.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • “Quyền tư pháp” chính là quyền xét xử các hành vi phạm tội, các vụ kiện về các lĩnh vực mà luật pháp quy định. Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp thông qua hoạt động xét xử, ra các phán quyết và được thể hiện bằng các bản án, quyết định của Tòa án. Các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng, thực hiện. Thể chế hóa tư tưởng về ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu pháp luật cũng như hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp lý có ý kiến cho rằng cần thiết phải có quy định về trình tự, thủ tục rút gọn trong việc giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án. Việc sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự lần này được coi là mang tính chất toàn diện, sâu sắc nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, c...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-10)

 • Chuyên đề đánh giá thực trạng thi hành pháp luật giám định tư pháp ở Việt Nam trong thời gian qua. Qua đó, phân tích một số nguyên nhân và đề xuất kiến nghị cụ thể để hoàn thiện hơn nữa pháp luật giám định tư pháp.