Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1997


  • Nguyễn Đức Mai (1997)

  • Về hiệu lực áp dụng các qui định của Bộ Luật dân sự về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng –Về thời hạn cấp cấp dưỡng – Những người được hưởng cấp dưỡng và tiền bù đắp tổn thất về tinh thần – Về khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần – Căn cứ xác định việc bồi thường tiền cấp dưỡng và mức cấp dưỡng – Về án phí dân sự đối với các khoản bồi thường