Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1995


  • Nguyễn Trung Tín (1995)

  • Tư pháp quốc tế chỉ thực sự phát triển khi có các quan hệ dân sự có nhân tố nước ngoài phát triển (đặc biệt là quan hệ thương mại) và có sự phát triển của khoa học về tư pháp quốc tế. Điều này được thể hiện rõ trong sự hình thành và phát triển tư pháp quốc tế ở Italia- xử sở đầu tiên của sự phát triển tư pháp quốc tế trên thế giới.

  • 1993


  • Nguyễn Trung Tín (1993)

  • Sự phát triển tư pháp quốc tế của Việt Nam thực sự có chỉ từ khi nước ta thực hiện chính sách ngoại giao mở rộng. Một số vấn đề pháp luật xung đột của tư pháp quốc tế đã được giải quyết trong pháp luật nước ta mặc dù chưa đầy đủ và đồng thời. Điều này thể hiện rõ trong các lĩnh vực: Quyền sở hữu -- Hợp đồng về thương mại, đấu thầu, giao thông và họat động bảo hiểm kinh d...