Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2012


  • Phạm Văn Tỉnh (2012)

  • Xác định nội dung của tiểu nhóm quyền về mặt tư pháp hình sự -- Khái niệm quyền con người về mặt tư pháp hình sự -- Hệ thống quyền và chủ thể quyền con người về mặt tư pháp hình sự