Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Bình (2004)

  • Bài viết đề cập đến chế định giám đốc thẩm dân sự: (1) Về quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. (2) Về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. (3) Về thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. (4) Về phạm vi xét xử giám đốc thẩm.

  • -


  • Mai Thanh Hiếu (2006)

  • Bổ sung thẩm quyền là một trong những nguyên tắc quan trọng của Quy chế Rome, đặt cơ sở cho toàn bộ cấu trúc hoạt động của tòa án hình sự quốc tế. Nguyên tắc bổ sung nhấn mạnh vai trò của tòa án quốc gia. Tòa án hình sự quốc tế chỉ thực hiện thẩm quyền trong những trường hợp đặc biệt, khi tòa án quốc gia không muốn hoặc không có khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự người ph...

  • -


  • Nguyễn Hải Ninh (2008)

  • Quan niệm về tư pháp và vị trí của quyền tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước. Mục đích, cách thức và nội dung cải cách tư pháp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tư pháp có liên quan