Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản quy định một số điểm mới trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi: Thu thập, bổ sung chứng cứ; thẩm quyền thành lập tòa án; quy định phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao; điều kiện bổ nhiệm thẩm phán ; hiệu lực quyết định giám đốc thẩm; • Authors: Phan Tấn Pháp (2010)

 • Trong gia dịch dân sự nói chung cũng như trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật nói riêng, các chủ thể có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự cũng như trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự luật định. Vì nhiều lý do khác nhau... pháp luật dân sự cho phép họ có thể thông qua hành vi của người khác là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của mình

 • 2011


 • Authors: Đào Trí Úc (2011)

 • Khái niệm nguyên tắc của tố tụng hình sự: nguyên tắc pháp lý; nguyên tắc của tố tụng hình sự -- Vai trò, chức năng và vị trí của các nguyên tắc tố tụng hình sự

 • 2011


 • Authors: Nguyễn Minh Oanh (2011)

 • Thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật Pháp -- Thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật Thái Lan: trình bày các khái niệm, đối tượng, thời hạn thế chấp; hình thức của hợp đồng thế chấp; phạm vi, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thế chấp; cưỡng chế thi hành hợp đồng thế chấp ; chấm dứt thế chấp -- Một số gợi mở cho Việt Nam

 • 2010


 • Authors: Đinh Thế Hưng (2010)

 • Trong bài viết này chúng tôi tiếp cận vấn đề độc lập xét xử của thẩm phán. Tức là những yếu tố nằm bên trong ngành tòa án và trong mỗi thẩm pháp làm cho thẩm phán không độc lập được, gồm: Thẩm phán có muốn độc lập không -- Bàn về Chánh án -- Kéo dài nhiệm kỳ thẩm phán - đã đến lúc?.

 • 2010


 • Authors: Lê Thị Sơn (2010)

 • Sự ra đời của Quốc triều hình luật thực sự là sự kiện có giá trị đặc biệt trong lịch sử thể chế và củng cố pháp chế thời nhà Lê. Nếu xét về mặt kỹ thuật lập pháp hình sự thì tuy được ban hành cách đây khoảng hơn 500 năm, Bộ luật này đã mang nhiều đặc điểm của Bộ luật hình sự hiện đại. Về cấu trúc, Bộ luật cũng gồm hai phần: Phần chung và phần các tội phạm. Các quy định trong chương Danh lệ có thể coi là quy định của phần chung. Đó là những quy định mang tính chất chung thể hiện những nguyên tắc nhất định và được cụ thể hóa trong quy định về tội phạm trong các chương tiếp theo.