Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: Lê Văn Cảm (2013-05-20)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các phạm trù có liên quan như khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng và đòi hỏi của việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình sự (TPHS), bài viết đề cập đến việc phân tích nội dung khoa học của những nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về TPHS trước yêu cầu sửa đổi Hiến pháp (SĐHP) của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) như: 1) Phù hợp với thông lệ quốc tế; 2) Công khai, dân chủ và minh bạch; 3) Kết hợp giữa khoa học và thực tiễn; 4) Hợp tác quốc tế; 5) Pháp chế.

 • 2006


 • Authors: Phạm Hồng Hà (2006)

 • Ở nước ta, ngành kiểm sát ra đời trên cơ sở Hiến pháp 1959, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1960 và cho tới nay, tổ chức và hoạt động của nó đã được thay đổi tới hai lần trên cơ sở Hiến pháp 1980, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1981 (lần 1) và Hiến pháp 1992 (lần 2). Tuy nhiên, trước những thay đổi sâu sắc và nhanh chóng các điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý, xã hội... trong thời gian 10 năm qua ở nước ta, việc tiếp tục thay đổi tổ chức và hoạt động của ngành kiểm sát là cần thiết và sự thay đổi này phải dựa vào sự khởi đầu là các quy định của Hiến pháp.

 • 2006


 • Authors: Lê Thị Thu Thủy (2006)

 • Những yếu kém, bất cập trong hoạt động tư pháp: Hoạt động của Tòa án vẫn nặng về "xét xử", nhẹ về "tranh tụng"; luật sư tham gia "cầm chừng" vào quá trình tố tụng; "Chưa rõ" về thẩm quyền của Tòa án các cấp giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại; công tác thi hành án còn nhiều hạn chế -- Một vài kiến nghị và định hướng về cải cách tư pháp ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Authors: Lê Nữ Ngọc Diệp (2016)

 • Bài viết phân tích về hoạt động xét xử ở Việt Nam, cụ thể: 1) Nguyên tắc xét xử độc lập của Tòa án, 2) Những yếu tố tác động đến hoạt động xét xử của Tòa án, 3) Nhu cầu và đinh huứng nâng cao hiệu quả xét xử trong tiến trình hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay

 • 2004


 • Authors: Đặng Minh Tuấn (2004)

 • Electronic Resources; Tư pháp là một cành quyền lực độc lập-độc lập với hai cành quyền còn lại, quyền lập pháp và hành pháp -- Tư pháp phải có khả năng kiểm soát và giới hạn hai cành quyền lực lập pháp và hành pháp trên cơ sở hiến pháp và pháp luật -- Tư pháp phải được áp dụng phổ biến và là biểu tượng của công lý để giải quyết các tranh chấp trong xã hội, từ các tranh chấp chính trị cho đến các tranh chấp dân sự -- Tư pháp phải bảo đảm các quyền và tự do của con người. Mục đích cuối cùng của nhà nước pháp quyền lẫn tư pháp đều là bảo đảm các quyền và tụ do của con người -- Quyền lực của tư pháp cũng được giới hạn và để đảm bảo Hiến pháp và pháp luật dựa trên các tiêu chí cơ bản của n...