Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2004


  • Nguyễn Minh Đoan (2004)

  • Electronic Resources; Quyền tư pháp và hoạt động tư pháp -- Cải cách tư pháp: Đổi mới nhận thức về quyền tư pháp và hoạt động tư pháp; Tạo cơ chế phù hợp để bảo đảm tính độc lập của thẩm phán và Hội thẩm nhân dân khi xét xử; Mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án; Đề cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan tư pháp, các cán bộ tư pháp; Đơn giản hóa các thủ tục tố tụng cũng là...

  • 2004


  • Đặng Minh Tuấn (2004)

  • Electronic Resources; Tư pháp là một cành quyền lực độc lập-độc lập với hai cành quyền còn lại, quyền lập pháp và hành pháp -- Tư pháp phải có khả năng kiểm soát và giới hạn hai cành quyền lực lập pháp và hành pháp trên cơ sở hiến pháp và pháp luật -- Tư pháp phải được áp dụng phổ biến và là biểu tượng của công lý để giải quyết các tranh chấp trong xã hội, từ các tranh chấp chính ...