Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (2023)

  • Cuốn sách trình bày việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, hệ thống pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự; đổi mới thủ tục tư pháp hình sự; xác định và đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng của một số cơ quan trong tư pháp hình sự; vấn đề bảo đảm quyển con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

  • 2004


  • Authors: Phạm Hữu Nghị (2004)

  • Electronic Resources; Quyền công dân và sự tôn trọng, bảo vệ quyền công dân -- Hoạt động tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân: Hoạt động tư pháp là hoạt động thường được tiến hành khi các quyền, lợi ích của công dân bị xân hại hoặc có tranh chấp và hoạt động có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; tôn trọng và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân là nguyên tắc quan trọng phải được các cơ quan tư pháp và các cán bộ, nhân viên của các cơ quan tư pháp nghiêm chỉnh tuân thủ trong hoạt động của mình -- Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân

  • 2004


  • Authors: Trương Thị Hòa (2004)

  • Electronic Resources; Trước hết, quan điểm về nâng cao đạo đức cách mạng của các bộ nói chung và cán bộ tư pháp là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ CHí Minh -- Hiện nay, tình trạng pháp luật không minh bạch, rõ ràng đang là điều kiện thuận lợi cho hành vi tham nhũng tồn tại và phát triển -- Thực tiễn tố tụng nước ta hiện nay việc "xét xử" phải qua nhiều cấp -- Theo chị đạo của Nghị quyết 08 của Bộ chính trị, việc tổ chức và hoạt động tư pháp ở nước ta đã có nhiều chuyển biến sâu sắc; đồng thời từ đó phát hiện ra một số hiện tượng tiêu cực ở các ngành, đặc biệt là tư pháp -- Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của cán bộ tư pháp là bộ phận quan trọng trong nội dung ...