Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Lê Thị Thu Thủy (2006)

 • Những yếu kém, bất cập trong hoạt động tư pháp: Hoạt động của Tòa án vẫn nặng về "xét xử", nhẹ về "tranh tụng"; luật sư tham gia "cầm chừng" vào quá trình tố tụng; "Chưa rõ" về thẩm quyền của Tòa án các cấp giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại; công tác thi hành án còn nhiều hạn chế -- Một vài kiến nghị và định hướng về cải cách tư pháp ở Việt Nam.

 • 2002


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2002)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung tài liều gồm: Trình bày về công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới: về yêu cầu cải cách tư pháp; những định hướng cơ bản của công tác cải cách tư pháp; cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy tư pháp; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới công tác tư pháp -- Xu hướng cải cách tư pháp của một số nước&...

 • Bản thông tin


 • Nguyễn Ngọc Chí (2008)

 • Để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án hình sự trong điều kiện thực hiện cải cách tư pháp, sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS), tác giả nghiên cứu các quy định của BLTTHS 2003 hiện hành về những nguyên tắc cơ bản để trên cơ sở đó làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản này của BLTTHS.

 • Thông tin chuyên đề


 • Lê Văn Cảm (2013-05-20)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các phạm trù có liên quan như khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng và đòi hỏi của việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình sự (TPHS), bài viết đề cập đến việc phân tích nội dung khoa học của những nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về TPHS trước yêu cầu sửa đổi Hiến pháp (SĐHP) của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) như: 1) Phù hợp với thông lệ qu...

 • 2006


 • Nguyễn Văn Quyền (2006)

 • Nội dung trước hết của cuộc cải cách tư pháp và cần hoàn thiện chính sách hình sự và các thủ tục tố tụng tư pháp -- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của cơ quan tư pháp -- Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan bổ trợ tư pháp -- Xây dựng đôi ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn -- Xây dựng các cơ quan tư pháp, b...