Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Authors: Nguyễn Văn Quyền (2005)

  • Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo… Nhu cầu xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháo năm 2020 là rất cần thiết và cấp bạch nhằm đổi mới toàn diện, cơ bản, bền vững nền tư pháp nước nhà, bảo đảm có những nội dung, bước đi phù hợp với cải cách hành chính và đổi mới hoạt động lập pháp, góp phần tạo sự đồng bộ, nhất quán trong công cuộc đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước ta.  • Authors: Nguyễn Hải Ninh (2008)

  • Quan niệm về tư pháp và vị trí của quyền tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước. Mục đích, cách thức và nội dung cải cách tư pháp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tư pháp có liên quan