Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Văn Tài, Lê Văn Minh (2020-04)

 • Trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, bổ trợ tư pháp là lĩnh vực có vị trí quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả cùa hoạt động tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án). Về lý luận và thực tiễn, bổ trợ tư pháp được nhìn nhận là hoạt động không thể thiếu trong việc bảo đảm công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo tinh thần Hiến ph...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đoan (2020-01)

 • Tài liệu đề cập đến nội dung mở rộng hơn nữa thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với các quan hệ xã hội; củng cố vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống các cơ quan tiến hành hoạt động tư pháp; đổi mới các trình tự, thủ tục trong hoạt động tư pháp và quy định lại nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân trong xét xử.

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2020-05)

 • Nội dung bài viết phân tích và làm rõ vấn đề ở cả góc độ lý luận và thực tiễn. Tư tưởng đề cao các giá trị công bằng, công lý, quyền con người trong các hoạt động tư pháp; chiến lược cải cách tư pháp và các giả trị cốt lõi của tư pháp; những vấn đề đặt ra đối với cải cách tư pháp tiếp theo.

 • Bài trích


 • Hồ Thị Thành (2020-06)

 • Sau khi chế độ Trật tự Mới sụp đổ, vấn đề cải cách tư pháp trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc cải cách chính trị theo hướng dân chủ ở Indonesia. Cải cách tư pháp được thực hiện qua việc thiết lập thêm Tòa án Hiến pháp đặc biệt, áp dụng cơ chế tự quản lý hành chính, thay đổi cơ chế tuyển chọn và bổ nhiệm các thẩm phán, ban hành các quy định về tính...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Trí Dũng (2019-04-30)

 • Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, giá trị công lý đã được từng bước khẳng định và chiếm một vị trí trọng yếu, thiêng liêng trong đời sống chính trị - pháp lý - xã hội của Việt Nam. Qua các văn kiện quan trọng của Đảng và của pháp luật, Đảng và Nhà nước ta ngày càng ghi nhận rộng rãi và nỗ lực nhằm lượng hóa&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Hạnh (2020-11)

 • Những chủ trương, định hướng của Đảng là cơ sở trong việc xây dựng pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật đối với hoạt động tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm từng bước xây dựng cơ chế bảo đảm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện quyền lực tư pháp và kiểm soát quyền lực tư pháp trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay.

 • Bài trích


 • Võ Khánh Linh (2020)

 • Bài viết phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến cải cách tư pháp ở nước ta; luận giải mục tiêu, quan điểm, định hướng, nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong thời gian tới đế góp phần phục vụ sự nghiệp phát triến đất nước.