Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Lê Cảm (2003)

  • Công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân và vì dân hiện nay cho thấy trên cơ sở các nguyên tắc được thừa nhận chung của nhà nước pháp quyền, đồng thời từ thực tiễn xã hội nói chung và thực tiễn pháp lý nói riêng để xác định những phương hướng cơ bản của công cuộc cải cách tư pháp sao cho đảm bảo kính khoa học, khả thi của dất nước, cũng như phù hợp với các nguyên tắc và các quy phạm được thừa nhận chung của pháp luật quốc tế