Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Tất Viễn (2017-03-29)

 • Các cơ quan tư pháp có nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo trật tự pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo đảm cho hoạt động bình thường của xã hội. Do vậy việc bảo đảm hoạt động bình thường cho cơ quan tư pháp là yêu cầu cấp thiết và vô cùng thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

 • Tạp chí


 • Trần Thái Dương (1995)

 • Điểm lại một số ý kiến của các nhà nghiên cứu trong nước về các dấu hiệu pháp lý xung quanh khái niệm tự thú và đầu thú, góp phần vào sự suy nghĩ chung trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật hình sự ở nước ta, và hệ thống những quy định có liên quan của pháp luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay.

 • Tạp chí


 • Đào Lệ Thu (2000)

 • Hình phạt bổ sung là bộ phận cấu thành của hệ thống hình phạt trong luật hình sự Việt Nam. Để phát huy tốt vai trò của hình phạt bổ sung cần được quy định một cách hợp lý, đa dạng với điều kiện áp dụng chặc chẽ, chính xác. Chỉ khi đó, hình phạt bổ sung mới giúp cho cơ quan xét xử lựa chọn được biện pháp xử lý thích hợp và hiệu quả đối với hành vi cũng như đối với nhân&#x...

 • Bản thông tin; Luận án


 • - (-)

 • Tài liệu nêu khái niệm, bản chất pháp lý và các đặc điểm cơ bản của miễn chấp hành hình phạt, nội dung và điều kiện áp dụng các trường hợp miễn chấp hành hình phạt trên cơ sở xem xét những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện các quy phạm của chế định này ở khía cạnh lập pháp và việc áp dụng chúng trong thực tiễn.

 • Tạp chí


 • Lê Cảm (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Vài nét về lịch sử xuất hiện và phát triển lý luận cấu thành tội phạm. (2) Khái niệm cấu thành tội phạm. (3) Các đặc điểm của cấu thành tội phạm. (4) Yếu tố của cấu thành tội phạm. (5) Dấu hiệu của cấu thành tội phạm. (6) Phân loại các cấu thành tội phạm. (7) Chức năng của cấu thành tội phạm. (8) Vai trò của cấu thành tội phạm. (9) Cấu&#...

 • Tạp chí


 • Cao Thị Oanh (2003)

 • Mặc dù Bộ luật hình sự đã thể hiện được những nội dung cơ bản của nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong đồng phạm nhưng vẫn chưa triệt để. Các quy định liên quan đến đồng phạm cần được tiếp tục phát triển theo hai hướng: Phân hoá cụ thể hơn trách nhiệm của những người đồng phạm dựa trên tính chất hành vi của họ và phân hoá trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đồng phạm c...

 • Tạp chí


 • Phạm Mạnh Hùng (2002)

 • Vấn đề cơ sở của trách nhiệm hình sự là một trong những vấn đề trung tâm của luật hình sự. Giải quyết vấn đề cơ sở của trách nhiệm hình sự không chỉ có ý nghĩa pháp lý mà còn có ý nghĩa về chính trị-xã hội và là một trong những tiền đề quan trọng để bảo đảm nguyên tắc cơ bản của luật hình sự như nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo.