Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Trần Trung Nhân (1999)

 • Tổng quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trình bày và phân tích những vấn đề còn bất cập, chưa thực sự công bằng, hợp lý xét trong những quy định cụ thể của chính sách thuế GTGT. Kiến nghị một số biện pháp để điều chỉnh thích hợp để nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong chính sách thuế GTGT được thể hiện đầy đủ hơn.

 • 1998


 • Nguyễn Văn Hợp (1998)

 • Phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại, tố cáo --Về thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước -- Về trình tự giải quyết khiếu nại: không nên quy định trình tự giải quyết khiếu nại theo hai cấp, cũng như giới hạn cấp giải quyết cuối cùng -- Về lệ phí khiếu nại -- Về vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQ.

 • 1998


 • Đào Trí Úc (1998)

 • Về quan điểm và yêu cầu xây dựng luật khiếu nại, tố cáo -- Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật --Về thẩm quyền của thanh tra Nhà nước trong giải quyết khiếu nại -- Trách nhiệm của cơ quan tổ chức bị khiếu nại -- Cần xác định điểm nối giữa thủ tục khiếu nại và thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

 • 1999


 • Nguyễn Sơn (1999)

 • Khái quát về Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự: phạt tiền được áp dụng chủ yếu là hình phạt bổ sung kèm với Hình phạt tù có thời hạn hoặc Hình phạt khác, qua đó, thống kê 6 tội mà Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính. Nghiên cứu những bất cập, hạn chế khi áp dụng Hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hình phạt...

 • 1999


 • Nguyễn Quang Lộc (1999)

 • Về tội phạm – Về các tội xâm phạm sở hữu – Về phân loại tội phạm – Về hình phạt – Về chia khung hình phạt – Về định lượng làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự và để quy định mức hình phạt trong các khung hình phạt – Về chính sách đối với người chưa thành niên

 • 1999


 • Trần Thị Quang Vinh (1999)

 • Trình bày về hiệu lực hồi tố của một đạo luật và tiến hành nghiên cứu về pháp luật hình sự không có hiệu lực hồi tố. Nguyên tắc bất hồi tố trong luật hình sự xuất phát từ quan niệm về cơ sở quyền trừng phạt của Nhà nước đối với người phạm tội. Theo đó, Nhà nước chỉ có quyền trừng phạt đối với một công dân chỉ khi họ đã có lỗi trong việc phạm vào điều cấm mà Nhà nước đã&#...