Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Ngọc Chí (2010)

 • Về các đặc điểm của mô hình tố tụng, tranh tố tụng. So sánh mô hình tố tụng tranh tố tụng với mô hình tố tụng thẩm vấn. Đặc điểm mô hình tố tụng hình sự ở Việt Nam. Lựa chọn mô hình tố tụng hình sự ở Việt Nam. Sự sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự trên cơ sở lựa chọn mô hình tổ tụng hình sự tranh tụng thẩm vấn.

 • 2000


 • Phạm Hữu Nghị (2000)

 • Electronic Resources; Đề cập đến và phân tích nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự từ các khía cạnh: nguồn gốc, nội dung của nguyên tắc và các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xây dựng pháp luật nhằm thể hiện được tư tưởng của nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Đề xuất một số ý kiến đóng góp trong hoạt động xây dựng pháp luật...

 • 2004


 • Võ Khánh Vinh (2004)

 • Electronic Resources; Đánh giá khái quát tình hình tội phạm và những phương hướng và xu hướng đấu tranh với tình hình tội phạm hiện nay ở nước ta -- Những định hướng nội dung cơ bản của chiến lược đấu tranh với tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay: Định hướng nội dung cơ bản thứ nhất -xây dựng được một chính sách xã hội tốt, hướng đến vì con người, vi nhu cầu và lợi ích của con người;...

 • 2004


 • Hồ Sỹ Sơn (2004)

 • Electronic Resources; Việc phân tích thực trạng thi hành các biện pháp tư pháp hình sự không phải là hình phạt không có mục đích tự thân mà nhằm tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu khắc phục những nhược điểm liên quan đến hệ thống các cơ quan tổ chức thi hành các biện pháp tư pháp hình sự hiện nay. Bởi vậy, việc xác định hệ thống các cơ quan thi hành các biện pháp tư pháp hình sự không p...

 • 2004


 • Võ Khánh Vinh (2004)

 • Electronic Resources; Khái niệm các chức danh tư pháp -- Những đặc điểm của chức danh tư pháp -- Tiêu chuẩn chức danh tư pháp -- Phân loại ngạch, bậc và tiêu chuẩn của từng ngạch, bậc chức danh tư pháp -- Mối liên hệ giữa các chức danh tư pháp.