Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Minh Đoan (2004)

 • Electronic Resources; Quyền tư pháp và hoạt động tư pháp -- Cải cách tư pháp: Đổi mới nhận thức về quyền tư pháp và hoạt động tư pháp; Tạo cơ chế phù hợp để bảo đảm tính độc lập của thẩm phán và Hội thẩm nhân dân khi xét xử; Mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án; Đề cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan tư pháp, các cán bộ tư pháp; Đơn giản hóa các thủ tục tố tụng cũng là...

 • 2004


 • Đặng Minh Tuấn (2004)

 • Electronic Resources; Tư pháp là một cành quyền lực độc lập-độc lập với hai cành quyền còn lại, quyền lập pháp và hành pháp -- Tư pháp phải có khả năng kiểm soát và giới hạn hai cành quyền lực lập pháp và hành pháp trên cơ sở hiến pháp và pháp luật -- Tư pháp phải được áp dụng phổ biến và là biểu tượng của công lý để giải quyết các tranh chấp trong xã hội, từ các tranh chấp chính ...

 • 2008


 • Hà Thị Mai Hiên (2008)

 • Nhận thức về sự độc lập của hoạt động xét xử và nguyên tắc tổ chức của Tòa án – Các quy định của pháp luật Việt Nam về các nguyên tắc tổ chức Tòa án và sự độc lập của hoạt động xét xử - Một số kiến nghị về tổ chức Tòa án, đảm bảo sự độc lập của hoạt động xét xử theo yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp

 • 2008


 • Nguyễn Mạnh Kháng (2008)

 • Phân tích các yếu tố đe dọa sự độc lập hoạt động xét xử của Tòa án từ phương diện quan hệ giữa chức năng tố tụng của Tòa án với sự độc lập của Tòa án khi xét xử. Rút ra kết luận quan trọng là trong tố tụng tư pháp luôn tồn tại đồng hành ba chức năng: buộc tội, bào chữa và xét xử, trong đó xét xử giữ vị trí trung tâm; ba chức năng này có quan hệ ràng buộc biện c...

 • 2014


 • Quản Thị Ngọc Thảo (2014)

 • Electronic Resources; Phân tích các quy tắc đạo đức và căn cứ pháp lý bảo đảm tính độc lập của thẩm phán trong hoạt động xét xử thông qua các quy định của Liên hợp quốc và quá trình phát triển pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động của Tòa án Việt Nam

 • 2000


 • Trần Văn Thắng (2000)

 • Electronic Resources; Khái quát về tiến trình lịch sử về hệ thống quy phạm của tư pháp quốc tế. Trình bày một số nội dung thực chất của những quan điểm khác nhau ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới về hệ thống quy phạm của tư pháp quốc tế. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về vấn đề trên