Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2015


  • Tòa án Quân sự Trung ương (2015)

  • Bài viết trình bày về: Khái quát việc thực hiện quy định về Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự trong thời gian qua -- Tìm hiểu một số vướng mắc khi thực hiện Thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự -- Đề xuất một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện Thẩm quyền xét xử của Tòa án Quân sự.

  • -


  • Đinh Thanh Phương (2014)

  • Theo định hướng của Dự thảo Luật tổ chức Toàn án nhân dân thì nhiệm kỳ của thẩm phán sẽ được kéo dài hơn hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những điểm bất hợp lý của việc quy định nhiệm kì thâm phán ngắn như hiện nay, đồng thời phân tích lập luận cho việc ủng hộ quan điểm kéo dài hơn nữa, hoặc có thể là bổ nhiệm suốt đời đối với Thẩm phán

  • -


  • Nguyễn Hải An (2014)

  • Trình bày tiêu chí để các Thẩm phán xác định một thói quen ứng xử là tập quán trong công tác xét xử án dân sự, hôn nhân và gia đình; thực tiễn áp dụng tập quán trong công tác xét xử về tranh chấp quyền sở hữu: tập quán xác lập quyền sử dụng đất làm hương hỏa, tập quán xác lập quyền sở hữu gia súc, tập quán xác định ranh giới và lối đi.