Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Trần Trí Dũng;  Advisor:Lê Văn Long (2019)

  • Luận án đã khái quát thực trạng pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý từ năm 1945 cho đến nay; đánh giá thực tiễn, xác định những thành tựu và hạn chế, phân tích những nguyên nhân hạn chế chủ yếu trong việc bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân kể từ sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành. ...