Phân quyền - Vấn đề xã hội : [1577]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1577
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2021)

 • Chuyên đề tổng hợp, thống kê thông tin, số liệu nổi bật thuộc lĩnh vực xã hội trong 9 tháng đầu năm 2021 từ cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

 • TVQH_Để bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực sự trở thành những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thế Mạnh (2021-03-28)

 • Ở Việt Nam, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp cho từng giai đoạn lịch sử của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững đất nước. Bài viết trình bày những nỗ&...

 • TVQH_Dân số và phát triển Thách thức mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Mai Xuân Phương (2017-11-10)

 • Bài viết trình bày những đặc điểm và xu hướng mới, khác biệt lớn so với thời điểm hoạch định chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình từ năm 1961 và những đặc điểm và xu hướng này sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của Việt Nam cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực.

 • TVQH_Dân giàu, nước mạnh - Giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam-TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Mai Hải Oanh (2021-06-02)

 • “Dân giàu, nước mạnh” là giá trị và mục tiêu của phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu này phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của mọi tầng lớp nhân dân. Đây là mục tiêu tốt đẹp, tập hợp trí tuệ và sức mạnh của nhân dân, động viên nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy tính tích cực và tự giác của nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

 • TVQH_Cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Hoài Sơn, Đỗ Thị Thanh Thủy (2020-03-29)

 • Văn hóa có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Đảng ta nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Chính phủ đang tiến hành tổng kết Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020. Vì thế, việc đánh giá chính xác, khách quan sự phát triển văn hóa thời gian qua chính ...

 • TVQH_Chuyển hóa các giá trị văn hóa vào quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Quý Đức (2020-09-28)

 • Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trước yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc chuyển hóa các giá trị văn hóa vào quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa là những giải pháp quan trọng khai thông và phát huy các tiềm năng văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội...

 • TVQH_Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Đức Vinh (2017-04-27)

 • Việt Nam đã trải qua thời kỳ quá độ dân số với những thay đổi lớn lao về mức sinh, mức chết, di cư, cũng như về quy mô và phân bố dân số. Cơ cấu dân số, đặc biệt là cơ cấu dân số theo độ tuổi, đang biến đổi nhanh chóng qua một số giai đoạn mang tính quy luật. Những biến động nhân khẩu học vừa tạo ra cơ hội, vừa đặt ra những thách thức đối với mục tiêu phát triển kin...

 • TVQH_Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở nước ta trong giai đoạn hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Huy Vũ (2018-10-02)

 • Dân số Việt Nam đã bước vào thời kỳ già hóa. Cũng như nhiều nước trên thế giới, xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam là tất yếu. Vấn đề đặt ra là cần có sự can thiệp chính sách từ sớm để chăm sóc và phát huy tốt vai trò người cao tuổi, duy trì cơ cấu dân số hợp lý, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững. Bài viết trình bày về việc cầ...

 • TVQH_Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong giải quyết vấn đề già hóa dân số_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Hải Hưng (2017-10-18)

 • Người cao tuổi chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dân số nước ta và là một trong những nhóm người dễ tổn thương trong xã hội, cần được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Là một nước có thu nhập trung bình thấp nhưng Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Chủ động ứng phó với sự thay đổi cơ cấu dân số theo hướng già hóa để khai thác mặt&#...

 • TVQH_Các lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển ổn định_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Minh Huệ (2018-06-29)

 • Bài viết trình bày về sự tăng trưởng cao về kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018 góp phần tạo nguồn lực để các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ổn định, đó là Chỉ số tăng giá tiêu dùng được kiềm chế, đời sống dân cư được cải thiện, thiếu đói trong nông dân giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; nhiề...

 • TVQH_Biến đổi xã hội và đổi mới công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đỗ Văn Quân (2019-10-27)

 • Trong xu hướng hội nhập ngày một sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, công tác dân vận, giáo dục, tuyên truyền, vận động ngày càng đòi hỏi những yêu cầu mới, khó trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Bài viết trình bày sự biến đổi xã hội và yêu cầu đổi mới công tác dân vận và một số vấn đề và gợi ý về thực ...

 • TVQH_Biến đổi của gia đình nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Phương (2020-12-18)

 • Chương trình xây dựng nông thôn mới được đánh giá là phát triển toàn diện, tạo chuyển biến sâu sắc trên nhiều phương diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đi kèm với sự thay đổi đó, nhiều vấn đề nhức nhối, thách thức trong gia đình nông thôn cần giải pháp hiệu quả để vừa giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa tiếp nhận các yếu ...

 • TVQH_Bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong điều kiện phát triển xã hội thông tin và thương mại điện tử_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2019-12-18)

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ kết nối các hoạt động kinh tế - xã hội thông qua công nghệ thông tin điện tử, từ đó tác động đến quyền riêng tư của các chủ thể tham gia tất cả các hoạt động tiêu dùng (sau đây gọi tắt là người tiêu dùng), từ lương thực, thực phẩm, thiết bị điện tử đến tất cả các loại hàng hóa khác (tư liệu tiêu dùng và sản xuất,...). Dưới tác&...

 • TVQH_Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Góp phần định hình nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Sỹ Lợi (2019-05-08)

 • Chiếm 25% dân số, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được triển khai thực hiện bảo hiểm y tế từ những ngày đầu. Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được định hướng bao phủ bảo hiểm y tế vì mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt bảo hiểm y tế...

 • TVQH_Bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đinh Thị Hương Giang (2021-07-03)

 • Bài viết trình bày sự thống nhất trong đa dạng là đặc trưng, đồng thời là quy luật phát triển, là tiềm năng, sức mạnh nội sinh, tính hấp dẫn của nền văn hóa Việt Nam và trong bối cảnh hiện nay, đặc trưng đó cùng bản sắc văn hóa dân tộc đang đối mặt với nhiều thách thức, có nguy cơ bị mai một, biến dạng. Vì thế, xử lý đúng đắn, hài hòa mối quan hệ giữa tính thống nhất và tính&...

 • TVQH_Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Thực trạng và những kiến nghị_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đào Thị Tùng (2021-06-08)

 • Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến quyền học tập của người dân, trong đó có quyền học tập của người dân tộc thiểu số. Bài viết trình bày những kết quả đáng ghi nhận về việc đảm bảo quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay qua đó cũng nêu thực trạng về việc bảo đảm quyền này và những khó khăn, thách thức, cần phải được tiếp tục ngh...

 • KSat12.21.Gq vu an to chuc su dung trai phep chat ma tuy.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2021)

 • Tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay rất phức tạp, nhưng việc xử lý loại tội này gặp nhiều vướng mắc khi đánh giá chứng cứ, trong đó có nguyên nhân là quy định pháp luật chưa rõ ràng, đầy đủ. Bài viết nêu một số kinh nghiệm trong giải quyết vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục vướng mắc và nâng cao hiệu quả giải&...

 • TVQH_Bảo đảm quyền của phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bích Điểm (2016-07-18)

 • Bài viết trình bày Văn kiện Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) xác định phương hướng về việc nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ qua nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình và đề ra biện pháp kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1577