Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (1999)

 • Chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước ta đã thu được những kết quả nhất định và đang đi vào thế ổn định. Đối với chế độ bảo hiểm của cán bộ xã, phường việc làm thiết thực nhất của cơ quan chức năng nhà nước trong thời gian tới là lưu tâm đến nguyện vọng của cán bộ xã, tiếp tục hoàn thiện, tạo ra chính sách bảo hiểm xã hội hợp lý, vừa đảm bảo lợi ích người lao động, vừa...

 • Sách; Cẩm nang


 • Peter Piot, Anders Johnsson (1999)

 • The Handbook provides examples of best legislative and regulatory practices gathered from around the world. Best practices are given for each of the twelve guidelines contained in the International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights published in 1998 by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS).

 • 1998


 • Hoàng Văn Hảo (1998)

 • Vị trí của quyền dân sự - chính trị trong hệ thống quyền con người – Nội dung quyền dân sự - chính trị trong công ước quốc tế 1996: Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết; Công ước quốc tế khẳng định một loại quyền cơ bản mà nếu không có nó thì không thể có các quyền khác ở mỗi con người, đó là “Mỗi người đều có quyền được sống” – Quyền dân sự - chính trị trong pháp&#x...

 • 1997


 • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (1997)

 • Nội dung chuyên đề gồm: Giới thiệu về nguồn bảo hiểm xã hội chính cho hầu hết những người Singapore là quỹ tiết kiệm trung ương (CPF); tham gia CPF là bắt buộc đối với mọi người; Mục đích chính của CPF là cung cấp những khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe, tử tuất và tàn tật cũng như nguồn tài trợ cho các thành viên mua bảo hiểm; Cơ sở của chế độ này là sự tự cứu và động lực cá&#...

 • Tạp chí


 • Trương Thị Kim Dung (1996)

 • Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo hiểm tiền gửi của khách hàng có so sánh với luật pháp các nước khác, từ đó cho thấy rằng cần mở rộng phạm vi áp dụng bảo hiểm tiền gửi, không chỉ ở quỹ tín dụng nhân dân mà còn ở các quỹ tín dụng khác; pháp luật cũng cần quy định rõ giới hạn áp dụng chế độ bảo hiểm tiền gửi của khách hàng.

 • 1993


 • Machiatsu Kaino (1993)

 • Electronic Resources; Bài này sẽ đề cập một cách rất tóm tắt về một vài vấn đề của Luật dân sự Nhật Bản và mục đích chính là nhằm vạch ra những đặc tính chính của Luật dân sự Nhật Bản từ cơ sở lịch sử của nó. Có thể những bình luận về vai trò của luật trong tiến trình hiện đại hóa xã hội Nhật Bản, điều này có thể giúp để giải thích các đặc trưng lớn nhất của pháp luật Nhật&#x...