Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thị Mỹ Linh (2014)

 • Trong phạm vi bài viết tác giả làm rõ khái niệm về gia đình đơn thân, căn cứ xác lập và hình thành quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình đơn thân, thực trạng pháp lý và giải pháp phần nào tháo gỡ vướng mắc từ mô hình tổ chức cuộc sống này.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Chuyên đề giới thiệu hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; những tồn tại, bất cập của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nói chung và Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động nói riêng.

 • Tạp chí


 • Phạm Văn Tuyết (2007)

 • Tìm hiểu tính chất, đặc trưng của các cơ chế bảo hiểm ở nước ta. Qua đó phân tích để làm rõ sự khác nhau giữa bảo hiểm dân sự và bảo hiểm xã hội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Mạnh Tường (2008)

 • Phân tích, luận giải một số vấn đề triết lý về con người và nhận thức về giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và tạo những điều kiện cần thiết cho sự tham gia của giới nữ vào quá trình phát triển xã hội.

 • Bản thông tin; Cẩm nang


 • IPU, UNDP (2012)

 • This publication draws on a growing body of international evidence to inform parliamentarians about the types of laws that are helpful and unhelpful in the AIDS response. There is a focus on “key populations” since these are often the target of legislation: however, many of the lessons apply to any legislation that impacts on HIV. Such lessons may be useful for legislators who wish to review their existing laws, avoid passing unhelpfu...