Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đinh Công Tuấn (2008)

  • Bài viết trình bày vai trò phát triển của xã hội dân sự, các chức năng cơ bản, đặc điểm cơ bản xã hội dân sự là những thể chế khác nhau, các sắp xếp về thể chế nhằm đạt được hiệu quả trong lĩnh vực phát triển, xóa đói giảm nghèo và quyền con người.

  • Bài trích


  • Đinh Công Tuấn (2009)

  • Bài viết giới thiệu việc xây dựng Xã hội dân sự ở Liên Hiệp Anh trong thời gian vừa qua về bối cảnh phát triển, đặc điểm cấu trúc, vai trò xã hội dân sự