Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Bảo hiểm hưu trí (BHHT) là chế độ bảo hiểm dành cho những người không còn tham gia quan hệ lao động. Đây là một trong các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, công cụ quan trọng để Nhà nước phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro cho mọi thành viên trong xã hội. BHHT rất cần thiết vì nó không chỉ giúp người lao động đảm bảo đời sống&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2006)

 • Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn của nhà nước ta, được tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng về tài chính của mỗi thành viên trong xã hội khi ốm đau, bệnh tật tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bài viết...

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2008)

 • Trên cơ sở đánh giá một cách khái quát việc ban hành và việc thực hiện các quy định về Bảo hiểm y tế ở Việt Nam, bài viết xác định một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả áp dụng của các quy định này trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân.

 • Tạp chí


 • Nguyễn HIền Phương (2007)

 • Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các quy định pháp luật về trợ giúp xã hội. Tuy nhiên thực trạng pháp luật về trợ giúp xã hội còn nhiều bất cập, hạn chế. Những hạn chế này làm ảnh hưởng không nhỏ đến mục đích của trợ giúp xã hội nói riêng và an sinh xã hội nói chung. Vì vậy hoàn thiện pháp luật trợ giúp xã hội là yêu cầu có tính khách quan trong bối cảnh xã hội hiện nay.<...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới...

 • -


 • Lê Thị Hoài Thu (2014)

 • Hiện nay, ở nước ta, các quy định pháp luật về an sinh xã hội về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đồi hỏi thực tế của đời sống xã hội. Có thể nói, những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp đã và đang tạo nên những thay đổi tích cực trong diện mạo cùa hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại không ít những bất cập, hạn chế cần nhanh chóng được ...