Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Mạnh Tường (2008)

 • Phân tích, luận giải một số vấn đề triết lý về con người và nhận thức về giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và tạo những điều kiện cần thiết cho sự tham gia của giới nữ vào quá trình phát triển xã hội.

 • Tạp chí


 • Lương Thị Thủy (2008)

 • Bình đẳng giới là một trong những vấn đề được quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó là một mục tiêu phát triển và là yếu tố nâng cao khả năng tăng trưởng của một quốc gia, xoá đói giảm nghèo và góp phần quản lý nhà nước hiệu quả. Căn cứ vào vai trò của nó, bài viết trình bày một số biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội hiện nay.

 • Tạp chí


 • Nông Quốc Bình (2008)

 • Nêu một vài suy nghĩ về tình hình bình đẳng giới trong xã hội hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Những biện pháp để khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Mừng (2008)

 • Bàn về những yếu tố xã hội tác động tới việc thực hiện luật bình đẳng giới. Từ đó đề xuất một số giải pháp để phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực nhằm thực hiện tốt việc đưa luật bình đẳng giới vào thực tế cuộc sống.

 • Tạp chí


 • Trần Thúy Lâm (2008)

 • Làm rõ sự cần thiết phải đặt ra vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực kỷ luật lao động. Cần có những quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động đặc biệt là lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới.

 • Tạp chí


 • Hà Thị Thanh Vân (2008)

 • Phân tích một số ý kiến cho việc hướng dẫn thi hành các quy định quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Quy định của luật bình đẳng giới cụ thể và chi tiết là cơ sở để thực thi dễ dàng, hiệu quả và là tiền đề để những mong đợi của người dân về xã hội bình đẳng, tiến bộ, ...và những cam kết của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về bảo đảm quyền con người và đảm bảo bình ...