Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (1999)

 • Chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước ta đã thu được những kết quả nhất định và đang đi vào thế ổn định. Đối với chế độ bảo hiểm của cán bộ xã, phường việc làm thiết thực nhất của cơ quan chức năng nhà nước trong thời gian tới là lưu tâm đến nguyện vọng của cán bộ xã, tiếp tục hoàn thiện, tạo ra chính sách bảo hiểm xã hội hợp lý, vừa đảm bảo lợi ích người lao động, vừa...

 • Tạp chí


 • Phạm Văn Tuyết (2007)

 • Tìm hiểu tính chất, đặc trưng của các cơ chế bảo hiểm ở nước ta. Qua đó phân tích để làm rõ sự khác nhau giữa bảo hiểm dân sự và bảo hiểm xã hội.

 • Báo cáo


 • Bộ Lao động thương binh và xã hội (-)

 • Báo cáo tổng kết đánh giá thi hành Luật bảo hiểm xã hội của Bộ lao động thương binh và xã hội bao gồm một số nội dung: (1) Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. (2) Đánh giá việc thi hành Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn.

 • 9-2014


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Báo cáo nêu thực trạng công tác bảo hiểm xã hội và kinh nghiệm một số nước trên thế giới gồm Mỹ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Pháp, Đức về thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2006)

 • Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn của nhà nước ta, được tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng về tài chính của mỗi thành viên trong xã hội khi ốm đau, bệnh tật tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bài viết...

 • 1997


 • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (1997)

 • Nội dung chuyên đề gồm: Giới thiệu về nguồn bảo hiểm xã hội chính cho hầu hết những người Singapore là quỹ tiết kiệm trung ương (CPF); tham gia CPF là bắt buộc đối với mọi người; Mục đích chính của CPF là cung cấp những khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe, tử tuất và tàn tật cũng như nguồn tài trợ cho các thành viên mua bảo hiểm; Cơ sở của chế độ này là sự tự cứu và động lực cá&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới...

 • 1996


 • Nguyễn Đức Minh (1996)

 • Khái quát thực trạng chế độ bảo hiểm trong nền kinh tế kế hoạch và những năm đầu đổi mới ở nước ta: Chế độ bảo hiểm xã hội cũ vừa mang tính hành chính, bao cấp, vừa mang tính bình quân, chưa công bằng và bình đẳng; Hệ thống quy phạm bảo hiểm xã hội vừa lạc hậu, thiếu thống nhất và không rõ ràng; Thực tế thực hiện Chế độ bảo hiểm xã hội thời gian qua -- Mấy điểm mới trong ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2006)

 • Đề cập một số nội dung cơ bản của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm góp ý kiến cho việc cụ thể hoá các quy định của luật bảo hiểm xã hội và hoàn thiện chế độ bảo hiểm này trong tương lai.