Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu xã hội học, kinh tế và môi trường (2016)

 • Nghiên cứu đời sống hiệp hội từ góc nhìn của người dân, nghiên cứu được thực hiện với sự trợ giúc của người dân để đánh giá rõ thực trạng cuộc sống hiện hội và tình hình hiệp hội ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, nghiên cứu sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm đóng góp cho một Luật về hội tốt, một luật vừa đáp ứng nhu cầu tự do hiệp hội của người dân, vừa góp phần vào ổn định xã hội...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương (2012)

 • Nghiên cứu này do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức thực hiện với sự tài trợ của Oxfam và tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam nghiên cứu. Nghiên cứu chỉ ra rằng những quan niệm nhận thức luận và ngôn thuyết chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đơn tuyến và triết lý phát triển kinh tế xã hội theo mô hình phương Tây, là một trong những lý do dẫn đến những thực...

 • -


 • Hà Thị Thanh Vân (2014)

 • Trình bày vị trí vai trò của người phụ nữ cũng như chính sách bình đẳng của phụ nữ trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong các điều luật của Luật pháp Việt Nam. Chỉ ra những điểm khác biệt của phụ nữ so với nam giới. Từ đó đề ra những giải pháp vì mục tiêu bình đẳng

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Việt (2018-04-16)

 • Khi xây dựng chính sách, pháp luật đối với ngành bia, rượu trong quá trình hội nhập cần phải đánh giá đúng thực trạng để đưa ra được hướng đi thích hợp, vừa tăng cường chức năng quản lý, kiểm soát vừa thu hút đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.