Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Hà Thị Thanh Vân (2014)

 • Trình bày vị trí vai trò của người phụ nữ cũng như chính sách bình đẳng của phụ nữ trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong các điều luật của Luật pháp Việt Nam. Chỉ ra những điểm khác biệt của phụ nữ so với nam giới. Từ đó đề ra những giải pháp vì mục tiêu bình đẳng

 • Bài trích


 • Authors: Vũ Thị Lan Hương (2015)

 • Chính sách ưu đãi người có công là một trong những chính sách ưu tiên xuyên suốt quá trình cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã xây dựng các chế độ đãi ngộ nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, góp phần ổn định chính trị, giữ vững thể chế, tạo điều kiện cho phát triển đất nước trong thế ổn định và bền vững. Việc thực hiện chính sách đối với người có công vẫn còn một số bất cập, chính vì vậy, tiếp tục hoàn thiện chính sách này là vấn đề hết sức cần thiết.

 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Thị Hoài Hương (2015)

 • Thực hiện được an sinh xã hội là thực hiện được tiền đề của ổn định, thực hiện được điều kiện của phát triển. An sinh xã hội là chỉ báo xác thực nhất bảo đảm ổn định tích cực, lành mạnh và phát triển bền vững mà thước đo nhân văn của một xã hội phát triển bền vững là phát triển bền vững con người.

 • Sách


 •  (1958)

 • Chính sách của Đảng Lao động Việt Nam đối với trí thức 1958 được thể hiện rõ trong Nghị quyết 40 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, được thông qua ngày 20 tháng 7 năm 1958. Nghị quyết đã xác định rõ nhiệm vụ của Đảng đối với trí thức là đoàn kết, động viên, phát huy trí tuệ và tài năng của trí thức, đưa họ vào hoạt động sản xuất, công tác, xây dựng chủ nghĩa xã hội...

 • Sách


 •  (1974)

 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Thái độ của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đối với liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; Ý nghĩa mục đích các chính sách, chế độ đối với gia đình liệt sỹ; Những chính sách và quy định cụ thể đối với liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; Trách nhiệm quản lý và thực hiện chính sách.