Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (2016)

 • Tháng 9 năm 2015, thế giới đã đề ra một chương trình hành động đầy tham vọng nhằm chấm dứt nghèo đói, đấu tranh với bất bình đẳng và thúc đẩy sự thịnh vượng đồng thời bảo vệ môi trường vào năm 2030. Báo cáo đề cập đến 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã được các nhà lãnh đạo thế giới chính thức thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, được tổ chức tại New York từ 25-27 tháng 9 năm 2015.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Thuận (2006)

 • Đề cập đến một số trong rất nhiều các văn kiện quốc tế về nhân quyền nói chung và quyền của phụ nữ nói riêng, qua đó chỉ ra nguyên nhân của việc vẫn phải có điều ước quốc tế đa phương, phổ cập về chống phân biệt đối xử với phụ nữ - CEDAW.

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam. (2) Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một vài nhận xét về quyền của phụ nữ theo pháp luật.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Mừng (2006)

 • Trình bày một vài ý kiến về nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình nhìn từ góc độ bình đẳng giới, và thực tiễn áp dụng pháp luật nằm bảo đảm quyền tự do kết hôn, ly hôn cho các bên nam nữ; góp phần thúc đẩy việc bảo vệ tốt hơn các quyền hôn nhân và gia đình đối với phụ nữ.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thị Huệ (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Nguyên tắc bình đẳng nam nữ trong hệ thống pháp luật của nước ta, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình. Hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình của nước ta từ Cách mạng tháng Tám đến nay đã được xây dựng theo nguyên tắc nam nữ bình đẳng về mọi phương diện.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Lan (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia. Luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của Indonesia đã quy định khá chi tiết những vấn đề quan trọng về bạo lực gia đình, đặc biệt là việc bảo vệ người phụ nữ với tư cách là vợ, là mẹ, là người làm các công việc nội trợ trong gia đình.

 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Đức Hồng Hà (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước cộng hòa Indonesia, bao gồm: (1) Một số nét về Kinh Koran và Thánh luật Sharia của đạo Hồi. (2) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền hôn nhân, gia đình của phụ nữ. (3) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền tự do cá nhân của phụ nữ. (4) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền kinh tế của phụ nữ. (5) Một số quy định tiến bộ trong pháp luật Indonesia nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)

 • Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (từ đây gọi tắt Nghị quyết 70/NQ-CP và Nghị quyết 15-NQ/TW).