Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết trình bày tác động của Đại dịch COVID-19 đe dọa an sinh xã hội, an ninh con người; khẳng định vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong bối cảnh đại dịch; những chính sách an sinh xã hội chưa có tiền lệ trong đại dịch COVID-19; Những thuận lợi và thách thức liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời gian tới; Định hướng giải pháp hoàn thiện và đảm bảo an sinh xã hội

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Báo cáo gồm 03 phần tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây: 1) Giới thiệu tổng quan về các làn sóng đại dịch COVID-19 của Việt Nam; 2) Đánh giá, phân tích các chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19 trên các phương diện y tế, kinh tế và khung khổ pháp lý; 3) Đề xuất một số kiến nghị về mặt chính sách cũng như các khuyến nghị nhằm nâng cao vai trò của chính quyền trung ương và Quốc hội trong bối cảnh đại dịch.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2020)

 • Báo cáo tập trung đánh giá thực trạng và mức độ tác động của Covid-19 đến nền kinh tế và các doanh nghiệp, hiệu quả của các chính sách ứng phó với Covid-19, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách trong giai đoạn tiếp theo để vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển sau đại dịch.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết trình bày tác động của đại dịch covid -19 tới kinh tế Việt Nam; Những động lực tăng trưởng của nền kinh tế và việc phục hồi động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2017)

 • Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định mục tiêu hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%. Bài viết trình bày thực trạng về quỹ Bảo hiểm y tế: Chi lớn hơn thu, khó khăn, vướng mắc trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc giải quyết vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2020)

 • Hoạt động khám, chữa bệnh được thiết lập dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng phải tuân thủ những quy định chung của pháp luật dân sự nhưng cũng có những điểm đặc thù. Bài viết trình bày thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam và những gợi ý hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2017)

 • Khám, chữa bệnh là dịch vụ phục vụ con người được thiết lập trên cơ sở hợp đồng giữa cơ sở khám, chữa bệnh với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh. Bài viết trình bày về thực trạng quyền của người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật mà cụ thể là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.