Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách là những nghiên cứu phản ánh nhiều vấn đề xã hội đã và đang đặt ra trong tiến trình đổi mới đất nước ba mươi năm vừa qua dưới lăng kính xã hội học. Sự phong phú của các vấn đề xã hội học được đề cập đến trong tuyển tập này còn cho thấy nhiều tiềm năng, cơ hội đóng góp của Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đối với sự phát triển của khoa học xã hội cũng như của đất nước trong tương lai.

 • Sách


 •  (2016)

 • Các tác giả đã dựa trên những nền tảng của nhiều lĩnh vực, bao gồm: tâm lý học, kinh tế học, khoa học chính trị, lịch sử, luật pháp, xã hội học, triết học đạo đức, thơ ca, văn học và mỹ học. Tất cả những lĩnh vực này đều đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tìm hiểu bản chất của chiến tranh và hòa bình; đưa được những vấn đề quan trọng đến được với đại đa số độc giá quan tâm thông qua lý lẽ và dẫn chứng để nhằm mô tả mối liên kiết chặt chẽ giữa tự do và hòa bình.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách gồm 10 câu chuyện, xoay quanh nội dung các cá nhân và cơ quan tổ chức vô cùng sáng tạo và cộng tác trong cuốn sách đã chứng tỏ khả năng của con người trong việc hợp tác, chia sẻ tầm nhìn rộng lớn, thấu đáo và cùng nhau khai thác; năng lực liên kết, khả năng hợp tác, thậm chí ngay cả sự sáng tạo ngôn ngữ - phương tiện cơ bản để cộng tác - chứng tỏ khả năng lớn lao của con người trong việc thống nhất.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách trình bày những kết quả cơ bản về dân số, phát triển dân số ở Việt Nam và kết quả thực hiện cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gồm 3 phần: Vấn đề dân số và phát triển ở Việt Nam; Chính sách và pháp luật trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam; Dân số và phát triển trong một số văn kiện quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách tập hợp, phân tích các thông tin đã được công bố trên báo chí và các trang mạng liên quan đến chủ đề Văn hóa nhường nhịn. Từ đó tác giả mong muốn tác động vào tâm lý, tình cảm của người Việt trước các hành vi, hành động còn "chưa đẹp" để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

 • Sách


 •  (2019)

 • Nội dung cuốn sách phân tích khái quát cơ sở lý luận với hệ thống khái niệm và lý thuyết về quản lý phát triển xã hội. Đồng thời, phân tích thực trạng quản lý phát triển xã hội qua việc khảo sát thực tiễn ở 7 tỉnh, thành phố trong cả nước đại diện cho các vùng, miền với các điều kiện, mức độ phát triển khác nhau trong nhiều lĩnh vực như: lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, phân cực giàu nghèo, phân tầng xã hội, bất bình đẳng... Từ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, trên bình diện cơ chế, nội dung cuốn sách phân tích định hướng chính sách và đề xuất mô hình chuyển từ cơ chế quản lý phát triển xã hội sang cơ chế quản trị xã hội. Đó là quá trình chính phủ...

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách nhận diện đúng thực trạng, xu hướng và những yếu tố tác động đến bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay. Bên cạnh hướng nghiên cứu từ góc độ xã hội học gia đình với quan điểm nghiên cứu về mối quan hệ quyền lực giữa các thành viên trong gia đình tạo ra mâu thuẫn và xung đột, dẫn tới bạo lực gia đình thì ở một góc nhìn khác, nhóm tác giả xác định các mối liên hệ giữa nạn nhân, người gây ra hành vi bạo lực gia đình; nguyên nhân và các yếu tố tác động của bạo lực gia đình.

 • Sách


 •  (2018)

 • Tài liệu bao gồm thông tin của nhiều cuộc điều tra mức sống dân cư nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam; giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Góp phần đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) và phát triển bền vững (SDGs) và các Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách có nội dung nghiên cứu: Nhận diện loại hình xung đột cộng đồng và vốn xã hội ở cộng đồng ven đô hiện nay; Phân tích vai trò (tích cực, tiêu cực) của các loại hình vốn xã hội ứng việc giải quyết và giảm thiểu các xung đột cộng đồng ven đô; Đề xuất khuyến nghị nhằm phát huy vai trò tích cực, giảm thiểu mặt tiêu cực của vốn xã hội, hướng đến giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu mâu thuẫn, xung đột, quàn lý phát triển bền vững cộng đồng ven đô trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi.