Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2007


  • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2007)

  • Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm tự nguyện. Về tổ chức thực hiện  • Authors: Đặng Hoàng Linh (2014)

  • Vùng biển Việt Nam có thế mạnh từ vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên phong phú, tạo điều kiện cho Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực khai thác, quản lý và bảo vệ vùng biển

  • Sách


  •  (2016)

  • Chuyên khảo nghiên cứu chuyên sâu về công bằng xã hội và các thành phần kinh tế muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề này cả từ góc độ lý luận và thực tiễn một cách cập nhật hơn, toàn diện hơn. Từ đó, nghiên cứu góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam nói riêng, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam nói chung.