Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-01-21)

 • Báo cáo cung cấp thông tin dựa trên phân tích được tiến hành bởi Tiến sĩ Christophe Z. Guilmoto, một nhà nhân khẩu học có kinh nghiệm thực tế về mất cân bằng giới tính khi sinh, để chia sẻ những phát hiện sơ bộ quan trọng dựa trên dữ liệu Khảo sát Dân số Liên ngành năm 2014.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-05-10)

 • Báo cáo này trình bày những phát hiện chính được rút ra từ một nghiên cứu định tính tìm hiểu về nhận thức và việc sử dụng lao động nữ trong số lao động nữ di cư ở Việt Nam. Thu thập dữ liệu cho nghiên cứu được tập hợp tại sáu khu công nghiệp bao gồm một thành phố và hai tỉnh là Đà Nẵng, Tiền Giang và Phú Thọ, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2011. Phương pháp&#...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2012-04-12)

 • Bản thông tin này trình bày những điểm nổi bật chính về tình hình, xu hướng và đặc điểm hiện tại về người khuyết tật tại Việt Nam, dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây nhất (2009). Nó cũng tóm tắt các chính sách và các khuyến nghị cho các chiến lược và chương trình phù hợp để giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam.

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2012-04-12)

 • Báo cáo tóm tắt này được UNFPA phát triển để nâng cao nhận thức cộng đồng và cam kết chính trị của các bên liên quan nhằm cải thiện khả năng tiếp cận phổ cập sức khỏe sinh sản tình dục và đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển cũng như các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã được nhấn mạnh.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-01-21)

 • Báo cáo ghiên cứu được thực hiện bởi Viện Chiến lược Phát triển (VIDS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) của Việt Nam, là một phần của dự án do UNFPA tài trợ "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, 2011-2015 sử dụng thông tin dân số trong lập kế hoạch và lập trình phát triển "cho Bộ KH & ĐT trong giai đoạn 2012-2016.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Ở hầu hết các quốc gia, những người trẻ tuổi phải được chuẩn bị để đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Những người trẻ tuổi tham gia lực lượng lao động được trang bị các kỹ năng phù hợp có thể làm mới và cải thiện chất lượng vốn nhân lực của đất nước họ. Báo cáo này là cuốn thứ tám trong loạt sách được xuất bản bởi Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)&#x...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2007-02-10)

 • Báo cáo này tóm tắt các kết quả chính của Khảo sát thay đổi dân số năm 2006 tại Việt Nam nhằm thông báo cho người đọc về các vấn đề nhân khẩu học gần đây. Giống như các ấn phẩm trước đó, nó dành riêng cho những người xây dựng chính sách, người thực thi chính sách, người đánh giá tác động của chính sách và báo cáo về vấn đề dân số cho công chúng.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-05-14)

 • Trong khi Việt Nam trên toàn quốc đạt được mức sinh dưới mức thay thế, sự chênh lệch giữa các vùng và sự mất cân bằng về tỷ số giới tính khi sinh (SRB) là những vấn đề tiếp tục thu hút sự chú ý từ các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và truyền thông. Điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những thách thức mới mà Chương trình Kế hoạch hóa Dân số và Gia đ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Dựa chủ yếu vào dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, bản tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình đô thị hóa hiện nay ở Việt Nam. Bản tin cũng tóm tắt ý nghĩa các chính sách và các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể giải quyết các thách thức khi đất nước đô thị hóa nhanh chóng.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Báo cáo chỉ ra rằng một trong những thông tin đầu vào quan trọng của việc hoạch định chính sách và hoạch định kinh tế xã hội là quy mô dân số trong tương lai của cả nước và các đơn vị hành chính thấp hơn. Do đó, dự báo dân số thường được thực hiện định kỳ. Tuy nhiên, dự báo dân số cũng có thể được thực hiện đặc biệt do nhu cầu của người sử dụng thông tin, đặc biệt khi bắ...