Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1998


  • Nguyễn Trung Tín (1998)

  • Khái quát chung về các điều ước quốc tế và các văn bản quốc tế khác --Công ước quốc tế về trừng trị việc buôn bán người và bóc lột nghề mại dâm của người khác năm 1949 (có hiệu lực ngày 25 tháng 7 năm 1951) -- Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979 -- Công ước về quyền trẻ em năm 1989.

  • 1999


  • Trần Nguyên Việt (1999)

  • Electronic Resources; Trình bày và phân tích Quan điểm pháp trị trong tư tưởng chính trị - xã hội của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trạng Trình ) ở thế kỷ 16. Đi sâu nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tư tưởng pháp gia của Nguyễn Bỉnh Khiêm là sự kết hợp giữa xử phạt nghiêm minh kẻ có tội, lấy lòng nhân để trị kẻ bất nhân với sự thành tâm, từ bi của nhà Phật trong việc soi xét mức độ phạ...