Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2004)

 • Bài viết đưa ra các nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội, bao gồm: Nguyên tắc toàn diện; Nguyên tắc đối xử công bằng; Nguyên tắc cộng đồng; Nguyên tắc phân luồng; Nguyên tắc định mức đảm bảo; Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý; Nguyên tắc định mức đảm bảo; Nguyên tắc pháp chế.

 • 2008


 • Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Pháp luật ASXH là hệ thoonssg các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc bảo vệ cuộc sống của các thành viên xã hội thông qua các biện pháp công bằng nhằm chống lại các rủi ro xã hội, đảm bảo thu nhập, sức khỏe và các điều kiện sinh sống thiết yếu khác cho các thành viên xã hội. Với nội dung chủ yếu là các chế độ&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (-)

 • Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (từ đây gọi tắt ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Anh Thơ (2012)

 • Để đảm bảo cho BHXH phát triển và phát huy hiệu quả ý nghĩa kinh tế-xã hội đòi hỏi phải có hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh và phù hợp điều chỉnh các hoạt động BHXH, trong đó bao gồm cả hệ thống thống nhất các chế tài từ thấp đến cao có thể được áp dụng cho các hành vi trái pháp luật BHXH. Theo đó, việc tội phạm hoá một số hành vi vi phạm pháp luật BHXH là cần thiế...

 • Luận án


 • Nguyễn Hồng Phú;  Advisor:Hoàng Văn Cường; Trần Hồng Mai (2018)

 • Hệ thống hóa và xây dựng khung lý thuyết nhằm làm rõ cơ sở lý luận QLNN về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị. Phân tích, đánh giá khách quan thực trạng công tác QLNN về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp có tính khoa học và khả thi nhằm hoàn thiện công tác QLNN về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam trong thời gian...

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Quỹ dân số Liên hợp quốc (-)

 • Phân tích thực trạng của người cao tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các chính sách và hành động của chính phủ và các cơ quan liên quan kể từ khi Hội nghị Thế giới lần thứ hai về Người cao tuổi về thực hiện Kế hoạch Hành động quốc tế Madrid về Người cao tuổi nhằm đáp ứng với những cơ hội và thách thức của một thế giới đang già hóa. Báo cáo đưa ra nhiều ví dụ minh họa sin...