Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Văn Huyền, Đỗ Tất Cường (2018)

 • Bài viết sử dụng lý thuyết kinh tế học thể chế để đánh giá thực trạng quá trình hoàn thiện thể chế về đảm bảo an sinh xã hội nước ta; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thông thể chế về đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với những chuẩn mực quốc tế.

 • Bài trích


 • Giang Thanh Long, Đỗ Thị Thu (2019)

 • Bài viết đề cập già hóa dân số ở Việt Nam với hai xu hướng diễn ra cùng lúc là "cơ cấu dân số vàng" và "dân số già hóa". Già hóa dân số là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi nhân khẩu lớn nhất thế giới hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội. Cần cải cách và xây dựng chính sách thích ứng già hóa dân số.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • UNDP Việt Nam (2013)

 • Khảo sát bốn vấn đề liên quan tới việc sửa đổi Hiến pháp 1992, bao gồm: Việc quy định về tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong Hiến pháp; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Vấn đề bảo đảm hiệu lực của Hiến pháp; và Vấn đề quy định về an sinh xã hội trong Hiến pháp.

 • Báo cáo


 • Martin Evans, Lan Gough; Susan Harkness, Andrew Mckay; Đào Thanh Huyền, Đỗ Lê Thu Ngọc (-)

 • Tìm hiểu về người cao tuổi Việt Nam trong cấu trúc nhân khẩu học chung của Việt Nam; xem xét hoạt động kinh tế của người cao tuổi; mô tả tình hình sức khỏe của người cao tuổi sau đó tập trung vào an sinh xã hội và tiền gửi giữa những người thân; qua đó đưa ra một số kết luận chung.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hảo (2017-12-25)

 • Đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Bài viết tập trung phân tích thực trạng đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi khu vực phi chính thức ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một sô khuyến nghị nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng này trước thách thức của già hóa dân số.

 • Bài trích


 • Giang Thanh Long, Đỗ Thị Thu (2019-01)

 • Già hóa dân số là một thành tựu xã hội to lớn của nhân loại và của mỗi quốc gia trong nỗ lực kéo dài tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, già hoá dân số sẽ làm cho gánh nặng kinh tế - xã hội trở nên nghiêm trọng nếu quốc gia không có những bước chuẩn bị và thực hiện các chiến lược, chính sách thích ứng. Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ cao&#x...

 • -


 • Bùi Sỹ Lợi (2014)

 • Trình bày tầm quan trọng của BHXH và hệ thống các quan điểm chỉ đạo về định hướng mục tiêu BHXH được củng cố, bổ sung : Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 30/01/2008, Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012, Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012… Phân tích một số hạn chế, bất cập của Luật BHXH 2006 cần sửa đổi : mức độ bao phủ BHXH bắt buộc và tự nguyện đều thấp; Luật chưa đáp ứng được yê...

 • Bài trích


 • Lê Thị Lan (2015)

 • An sinh xã hội rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào ở mọi thể chế và mọi thời đại. Bảo hiểm xã hội được xem như một trong những công cụ an sinh xã hội chính của Nhà nước. Tuy nhiên, gánh nặng cho ngân sách nhà nước đã đặt ra nhiệm vụ cho các địa phương và nhân dân cần phải chủ động và chung sức hơn nữa trong thúc đẩy bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối với ...